Faaliyet Alanlarina Giriş

Yunanistan’da Yatirim – Oturma

Yunanistan’a yatırım yaparak, Avrupa Birliği’ne ve sermaye ile kişilerin serbest dolaşımına yatırım yapıyorsunuz.

Yunanistan’a yatırım yaparak, Avrupa Birliği’ne ve sermaye ile kişilerin serbest dolaşımına yatırım yapıyorsunuz.

Kalkınma, Rekabet, Altyapı, Ulaştırma ve Şebekeler Bakanlığı’nın Denizcilik ve Ege Bakanlığı ile işbirliği kanalıyla stratejik ve özel yatırımlarla ilgili dost bir kalkınma ortamının oluşturulmasına yönelik mevzuat çerçevesi, stratejik yatırım programlarının ve tasarımlarının, ayrıca yabancı ticari – sınai ve denizcilik şirketlerinin icra elemanlarına istisnai olarak oturma izni vermek suretiyle, üçüncü ülke (AB üyesi olmayan ülkeler) vatandaşları olan yatırımcıların Yunanistan’da oturumlarını tanıtmakta ve desteklemektedir.

Aynı zamanda mevzuat üçüncü ülke (AB üyesi olmayan ülkelerin) vatandaşlarına ve bunların aile fertlerine, Yunanistan’da taşınmaz malvarlığı edindikleri taktirde, özel oturma izni verilmesi olanağını öngörmektedir.

V&A’da oturma izni verilmesi prosedürünün bütün gerekli aşamalarını üstleniyoruz ve sonuçlanmasına özen gösteriyoruz ve dosyanın tam olması ve yetkili idari departman ve dairelere ibrazını üstleniyoruz.

Özel olarak, gerek şirketlerin kuruluş ve hızlı prosedürlerle çekici bir iş ortamında yatırım programlarını gerçekleştirmeleri şartları, gerekse aşağıda istisnai durumlarda verilen oturum izinlerinin kriterleri öngörülmekte ve yasalaştırılmaktadır.

Grup içi hizmet tedariki şirketlerinin kuruluşu

Yunanistan’da, 89/1967 sayılı kanunun 3427/05 sayılı kanun ile değişik hükümlerine göre, ofis veya şube açan yabancı ticari sınai şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve idari personeline özel oturma izinleri ve iş piyasasına erişim sağlanmaktadır. Yukarıdaki yasal hükümlere göre, yabancı şirketler merkez şubelerinde veya Yunanistan’da yerleşik olmayan kendi kardeş şirketlerinde münhasır olarak aşağıdaki hizmetleri sunmak üzere Yunanistan’a yerleşebilirler: danışmanlık hizmetleri, merkezi muhasebe desteği, üretim, ürün, prosedür ve hizmet kalite kontrolü, etüd, tasarım ve sözleşme organizasyonu, reklam ve pazarlama, veri işleme, bilgi alma ve sağlama ile araştırma ve kalkınma. Yukarıdaki kanunlara göre kurulan şirketler şunları yapmak zorundadır: a) Yunanistan’da en az 4 personel istihdam etmek ve b) Yunanistan’da yılda en az 100.000 Euro işletme giderlerine sahip olmak.Yunan şirketleri talep üzerine aynı Kanunlara dayanarak faaliyet gösterebilirler ve yurtdışındaki şubelerinde veya Yunanistan dışında kurulan kardeş şirketlerinde münhasıran yukarıda anılan hizmetleri sunmak zorundadırlar. 

Yerli ve yabancı denizcilik şirketlerinin Yunanistan’da yerleşimi

Geçerli imtiyazlı hukuki statüye göre Yunanistan’da kurulan veya büro açan ve haklarında özel vergi statüsünün geçerli olduğu ve ilgili yasal hükümlerin yerine getirilmesi kaydıyla, denizcilik şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve idari personeline özel oturma ve iş piyasasına erişim izin kategorisi verilmektedir. Yukarıdaki kanunlara göre kurulan şirketler aşağıdakileri yapmak zorundadırlar:a) Sözkonusu özel hukuki statüye tâbi olduklarına sair bakanlık kararının ilanından itibaren iki (2) ay içinde Maliye Bakanlığına yurtiçi veya yurtdışı Bankasının 10.000 ABD dolarından başlayan banka garanti mektubu yatırmalıdırlar.b) Şirketin Yunanistan’daki bürosunun her tür işletme giderlerini karşılamak için kullandığı ithal edilen döviz veya Euro tutarları, ki bu tutarların 50.000 ABD doları ve denginden az olmaması gerekir.  

Yunanistan’da Taşınmaz Malvarlığı Sahipleri için oturma izni verilmesi

İdare ve Adem-i Merkeziyet Genel Sekreteri kararıyla, üçüncü ülke vatandaşlarına, gerekiyor ise ve yasal olarak şahsen veya tüzel kişi kanalıyla Yunanistan’da taşınmaz malvarlığı sahibi ise veya tek hissedarı/ortağı ise veya en az on yıllık süreli leasing veya turistik otellerde on yıllık otel tesisleri veya pansiyonları kirasına sahip ise ve giriş vizesi almış ise, beş yıllık oturma izni verilir. Yukarıdaki oturma izinleri, taşınmaz malvarlığı mülkiyet statüsü yukarıda tarif edildiği şekilde açısından değişmediyse ve tapu senetleri geçerli ise, ayrıca diğer esaslı kriterler yerine getiriliyor ise, eşit süre ile (5 yıl) uzatılabilir. Gerek taşınmaz mülkiyetinin gerekse diğer taşınmaz değerlendirme ve işletme sözleşmelerinin asgari değeri 250.000€ olarak belirlenmektedir.Yukarıdaki üçüncü ülke vatandaşı (AB üyesi olmayan ülke) mal sahiplerine aile fertleri eşlik edebilir. İlgili talep üzerine, aile fertleri şahsi oturma izni alabilir ve bu izin taşınmaz malvarlığı sahibinin yukarıda belirlendiği şekilde izniyle aynı zamanda yenilenir veya sona erer.  

Yatırım faaliyetlerinde bulunmak üzere oturma izni

Milli ekonomiye olumlu etkisi olacak olan, en az üç yüz bin (300.000) Euro tutarında yatırım gerçekleştirmek üzere üçüncü ülke vatandaşının Yunanistan’a girişine izin verilir. Oturma izni verilmesi için başvuru üçüncü ülke vatandaşının ikamet yerindeki Yunan konsolosluk makamına yapılır. Yatırımcı Doğrudan Yabancı Sermaye Departmanına gerek yatırımın gerçekleşmesi gerekse her yıl bunun gelişimi hakkında bilgi vermek zorundadır.İlgili oturma izni İçişleri, Kamu Yönetimi ve Adem-i Merkeziyet Bakanlığı tarafından verilir, üç yıl geçerlidir ve ilgili karar Ekonomi ve Maliye Bakanlığına duyurulur.Aşağıdaki koşullar mevcut olduğu taktirde, oturma izni eşit süre ile yenilenebilir:a. Onaylanan faaliyetin yürütülmeye devam ediyor olmasıb. Aynı faaliyet veya ilk faaliyetin genişletilmiş hali olmasıc. Vergi ve sigorta borçlarının ödenmiş olmasıYukarıdaki üçüncü ülke vatandaşlarına aile fertleri eşlik edebilirler, bunlara da oturma izni verilir ve aile reislerinin oturma izinlerinin bittiği tarihte biter. 

Stratejik Yatırımlar için oturma izni verilmesi

Stratejik yatırımdan kasıt toplam ulusal ekonomiye önemli yoğunlukta miktarsal ve kalite sonuçları getiren üretici yatırımlardır. Özellikle, sanayi, enerji, turizm, ulaştırma ve iletişim, sağlık hizmetleri tedariki, çöp yönetimi, yüksek teknoloji ve yenilik projeleri veya eğitim alanında, kültür alanında, birincil sektörde ve agro-beslenme ürünleri işleme ile üçüncül sektör hizmetleri tedarikinde ve şayet aşağıdaki şartlardan biri mevcut olduğu taktirde, imalat, yeniden inşaat, genişletme, yeniden yapılanma, modernizasyon ve mevcut altyapının, tesislerin ağların korunması:► Yatırımın toplam tutarının, yatırım sektöründen bağımsız olarak, 100.000.000€ tutarını aşması► Halen organize olan altyapı dahilinde sanayi sektöründeki yatırımlar için toplam yatırım maliyetinin 15.000.000€ tutarını aşması veya portföy (sermaye) fonu kapsamında onaylanana proje olan yatırımlarda 3.000.000€ tutarını aşması►Yatırımdan sürdürülebilir şekilde en az 150 yeni iş pozisyonunun yaratılması veya sürdürülebilir şekilde en az 600 iş pozisyonunun korunması► İş Parklarının geliştirilmesi yatırımlarında toplam yatırım maliyetinin 5.000.000€ tutarını aşması.Oturma izinleri on (10) ilave kişi için yatırımcının yasal temsilcisine verilir ve bunun şartı yapılan yatırım planının kesintisiz gerçekleşmesi için bu kişilerin oturma izninin ön şart olmasıdır.Oturma izninin süresi on (10) yıla kadar geçerli olabilir.Yukarıda anılan kişilere aile fertleri eşlik edebilir, ayrıca, başvuranın özel şahsi yardım ihtiyaçlarının mevcut olması halinde, hizmetliler eşlik edebilir. Talepleri üzeirnde, başvuranlar şahsi oturma izni alabilirler ve bu izin yatırımcının yasal temsilcisinin oturma izni ile birlikte yenilenir veya sona erer. Yukarıdaki izinlerin verilmesi başvuruları yetkili makamlarca mutlak öncelik verilerek incelenir.Yunanistan’da üçüncü ülke vatandaşlarına (AB üyesi olmayan) oturma izni verilmesi oldukça büyük önem kazanmaktadır, zira daha az bürokrasiyle verilecektir ve diğer yandan, bu vatandaşların önceden giriş vizesi veya başka herhangi bir prosedürü takip etmeksizin, bütün AB üye devletlerinde serbest dolaşımı ve oturması anlamına gelir. 

Diğer faaliyet alanları
Daha
Mahkeme Dışı Uygulamalar Ve Danışmanlık Hukuku

Şirketimiz sürekli zeminde gruplara, şirketlere, kurumlara ve gerçek kişilere bütünleşmiş danışmanlık hizmetleri vererek bunları destekler.

Daha
Daha
Mahkeme Uygulamalari – Hakemlik

Şirketimiz mücadeleci avukatlık alanında uzun yıllar mevcut olup, zengin ve değişik konularda mahkeme pratiği geliştirmiş ve değerli ve garantili bir deneyim kazanmıştır. Bilimsel açıdan eğitimli partnerlerimiz her gün karmaşık davalar hakkında hukuki açıdan komplike dava dosyaları hazırlamaktadırlar ve birçok sayıda, önemli konulara sahip ve yüksek prestijli hukuki anlaşmazlıklarda müşterilerimizi Yunanistan ve yurtdışı mahkemelerinde, şirket ve özel şahıslar adına, bazen davacı, bazen davalı taraf olarak temsil etmektedirler.

Daha